Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.
 5. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar  30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 6. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom en eventuele kosten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in  hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7de dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 7. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.
 8. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 8,5 %, met een minimum van 20 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 9. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Brussel.
  10.  Seniorder heeft het recht om merken en verpakkingen te wijzigen volgens voorraad.